A apărut o eroare în acest obiect gadget

luni, 15 noiembrie 2010

Registrul de evidenta fiscala

Registrul de evidenta fiscala este reglementat de : 
1.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
2. HG nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3.ORDIN nr. 870 din 21 iunie 2005 privind Registrul de evidenţă fiscală.

4.OMFP 1857/2006 pentru modificarea OMFP 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala
Data de la care se completeaza registrul este 01 septembrie 2005.
Registrul de evidenta fiscala este obligatoriu din anul 2010 pentru toti contribuabilii, indiferent de forma de organizare.In conformitate cu OPANAF 101/2010 “Pentru microintreprinderi platitoare de impozit pe venit la 31.12.2009 se modifica din oficiu vectorul fiscal”,
Cum se completeaza registrul de evidenta fiscala? Registrul de evidenta fiscala se completeaza cu modalitatea de calcul a impozitului pe profit, evidentiindu-se in acelasi timp si limitele deductibilitatii anumitor tipuri de cheltuieli.
Nu exista un model pt.completarea lui, fiecare contribuabil il completeaza cum doreste, cu conditia sa reflecte exact modul de stabilire a impozitului pe profit.La sarsitul anului datele trebuie sa corespunda cu declaratia 101. 

Registrul de evidenta fiscala este obligatoriu pentru firmele care au trecut de la impozit micro- impozit pe venit la impozit pe profit.
Conform pct 15 din normele de aplicare ale codului fiscal pentru firmele care trec de la impozitul pe venit la impozitul pe profit trebuie sa conduca registrul de evidenta fiscala


Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească registrul de evidenţă fiscală  într-un singur exemplar, compus din cel puţin 100 de file, ţinut în formă scrisă sau in format electronic. 
Completarea se face în ordine cronologică, iar informaţiile înregistrate trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele prezentate în declaraţiile de impunere. 
Registrul de evidenţă fiscală se completează în toate situaţiile în care informaţiile cuprinse în declaraţia fiscală sunt obţinute în urma unor prelucrări ale datelor furnizate din înregistrările contabile. 
Modul de completare a registrului de evidenţă fiscală este la latitudinea fiecărui contribuabil, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia. 
Acestea se referă la: calculul dobânzilor şi al diferenţelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscală, reduceri şi scutiri de impozit pe profit, evidenţa fiscală a vânzărilor cu plata în rate, valoarea fiscală în cazul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea operaţiuni. Exemple:
- Modul de calcul al gradului de indatorare conform art. 23 din Codul fiscal Gradul de indatoare se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.
- Deductibilitatea dobanzilor si a diferentelor de curs valutar conform art. 23 din Codul fiscal, in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati decat cele obtinute de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Dobanzile sunt supuse la 2 limitari. Prima se refera la limitarea acestora la:
- nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei;
- nivelul ratei dobanzii publicate de Guvern, pentru imprumuturile in valuta. In prezent aceasta este de 6% / an.

Cea de a doua limitare se refera la cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare decat 3. In acest caz cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile pentru respectiva perioada. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, pana la deductibilitatea integrala.

- Amortizarea fiscala si amortizarea contabila Conform Codului fiscal amortizarea contabila este nedeductibila fiscal. Pentru deducerea cheltuielilor aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se foloseste amortizarea fiscala care se calculeaza conform art. 24 din Codul fiscal.

- Alte cheltuieli cu deductibilitate limitata confomr art. 21 alin. (3) din Codul fiscal:
- cheltuieli de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
- cheltuieli sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
- perisabilitati, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;
- cheltuieli cu tichetele de masa;
- cheltuieli cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22 din Codul fiscal;
- cheltuieli efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;
- cheltuieli cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;
- cheltuieli pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;
- cheltuieli de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii.

- Cheltuieli nedeductibile prevazute la art. 21 alin. (4) din codul fiscal precum si orice alte cheltuieli nedeductibile 6. Reduceri si scutiri de impozit pe profit 7. Evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate 8. Valoarea fiscala a reorganizarilor, lichidarilor si altor transferuri de active si titluri de participare prevazute la art. 27 din Codul fiscal 9. Pierderi fiscale de recuperat din anii precedenti 10. Venituri neimpozabile 11. Elemente similare veniturilor si cheltuielilor Elemente similare veniturilor pot fi:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.

Elemente similare cheltuielilor pot fi:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.

-Orice alte elemente considerate necesare de catre contribuabil 
Reglementare legala
 ORDIN nr. 870 din 21 iunie 2005 privind Registrul de evidenţă fiscală
 OMFP 1857/2006 pentru modificarea OMFP 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala
Art. 1
(1)Contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit, sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2)Modelul, conţinutul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Art. 3
Informaţiile din Registrul de evidenţă fiscală vor fi înregistrate în ordine cronologică şi vor corespunde cu operaţiunile fiscale şi cu datele privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Art. 4
Operaţiunile înregistrate în Registrul de evidenţă fiscală sunt la latitudinea contribuabilului, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia.
Art. 5
Registrul de evidenţă fiscală se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestuia şi se completează astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Art. 6
Impozitul pe profit calculat şi înscris în Registrul de evidenţă fiscală va fi identic cu cel înscris în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.
Art. 7
Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, au obligaţia de a prezenta Registrul de evidenţă fiscală organelor de inspecţie fiscală competente.
Art. 8
Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului.
Art. 9
Înregistrările în Registrul de evidenţă fiscală se vor face pentru fiecare perioadă pentru care contribuabilul are obligaţia de a declara impozitul pe profit.
Art. 10
Registrul de evidenţă fiscală este document cu regim special de tipărire şi distribuire şi se execută de Compania Naţională "Imprimeria Naţională - S.A.", cu utilizarea unor elemente de securizare şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
(1)Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
(2)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală.
(3)Contribuabilii nou-înfiinţaţi, declaraţi plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
(4)Contribuabilii care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit.
Art. 12

(1)Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2)Derogarea se acordă conform competenţelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. G şi H din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.
----------------------------
Sanctiuni :
Art. 219( cpf)
Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

i) neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni;


(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel :

d) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), g) - m);
  ANEXA Nr. 1

Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală

──────────────────────────────────────────────────
 Nr. crt.   Explicaţii privind operaţiunile efectuate şi calculul impozitului pe profit*)   Valoarea
──────────────────────────────────────────────────
*) Se va înscrie şi simbolul contului în care au fost înregistrate sumele care fac obiectul acestor explicaţii.

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală

1. Denumire: Registrul de evidenţă fiscală
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: carnete de 100 file, numerotate automat
4. Se difuzează: contra cost, prin unităţile fiscale teritoriale
5. Se utilizează: de către contribuabili pentru înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit
6. Se întocmeşte: într-un exemplar
7. Circulă: la contribuabil pentru justificarea calculului impozitului pe profit
8. Se arhivează: la contribuabil.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu